Ръководството на училището и педагогическия състав, с помоща на партньор, изготви проект за изграждане на СТЕМ Център към СУ Христо Ботев. Съкращението  STEM  (от  англ.  Science,  Technology,  Engineering,  and  Mathematics)  в образованието  обозначава  изучаването  на  съвкупността  от  природни  науки,  технологии, инженерни  науки  и  математика.  Природните  науки  обединяват  физика,  биология,  химия, астрономия, логика и статистика. Макар STEM да обозначава конкретните дисциплини, фокусът на  STEM  обучението  е  върху  развиването  на мисленето –математическо,  логическо  и инженерно. Обучението в STEM се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване, творчество и експериментиране.

Разглеждаме жизнения цикъл на учебното съдържание, създавано с помощта на STEM центъра и/или използвано в различни класни и извънкласни форми в Средно училище „Христо Ботев“  чрез него, през призмата на широко включване на всички заинтересовани (автори на учебници и учебни програми, учители, ученици, родители, възпитаници на училището, неправителствени организации, бизнес, медии и др.). Координаторът на учебното съдържание ще се грижи не само за неговата мулти-, интер- и транс-дисциплинарна интеграция, но и за неговото повторно използване в различен образователен контекст. Ще преведем и адаптиране учебно съдържание по природните предмети в образователната версия на Майнкрафт  (Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Технологии и предприемачество, Биология и здравно образование, Математика) като по този начин геймифицираме преподаването. Чрез ангажирането на учениците в създаването на ново съдържание (в Майнкрафт и ново видео-съдържание), чрез трансдисциплинарни задачи свързани с История и цивилизации, География и икономика, Музика, Български език и Литература учениците ще приложат наученото за правене на мобилни игри и видео-съдържание, което от една страна ще им помогне да научат по-добре дисциплинарното съдържание, да придобият нови дигитални умения, а от друга ще има готово съдържание за следващите ученици, което да използват през обърната класна стая. Ще използваме съдържание и методики на преподаване (и създаване на съдържание от ученици), разработени от Центъра за безопасен интернет в полза на безопасно поведение в интернет и повишаване на медийната грамотност като хоризонтално умение в различни предмети, както и в извънкласна дейност по създаване на училищна медия (училищна телевизия, уеб-сайт, нюзлетър), която да информира не само учениците, но и цялата училищна общност за развитието на училището и кариерните възможности. Целта ни ще бъде да можем да създаваме STEM съдържание, контекстно близко до учениците, което да можем да предоставяме и на други училища за ползване.

 Методи на преподаване

Ще се използва широк комплекс от методи на преподаване и учене, подходящи за различните компетентности, чието развитие ще подпомага центърът. Наред с по-иновативните (обърната класна стая – чрез записани уроци в студиото, виртуални класни стаи в Офис 365, геймификация чрез образователната версия на Майнкрафт и приложения за телефон, разработени от учениците аудиовизуални елементи по предмети от общообразователната подготовка) ще се използват и по-стандартни като учене през проект (изследване), решаване на казуси, групова работа (вкл. през облачни технологии), екстремно програмиране и дори традиционни лекции и дискусии с гости от бизнеса (медии, онлайн бизнес, гейминг компании). Видео-съдържанието, което ще се създава в центъра ще може да се използва в различни рамки – то ще влезе в интерактивни адаптивни системи спрямо нивото на отделния ученик (след изглеждане на определен откъс видео следват вградени въпроси/тест, като следващото съдържание, което ще се вижда ще зависи от отговорите), ще може да се използва като казус за следващите уроци (къде са допуснати грешки, какво може да се подобри), ще захранва училищна медия от интерес за цялата училищна общност и по-широко от всички хора в региона. Партньора ЦВП “Наследство БГ” ще вдъхнови учениците да ползват 3D и VR технологии .

Методите на преподаване ще са съобразени с най-добрите практики от професионалните обучения по професии на бъдещетото  като 3D аниматор, 3D дозайнер  , осветител, звукооператор, тонрежисьор, видеомонтажист, сценарист (вкл. на игри и определяне на нивата в играта), режисьор, дизайнер, програмист, журналист, редактор и т.н. Целта на преподаването ще бъде да се даде възможност на учениците да усетят, да преживеят, през симулации или реални ситуации и срещи с различни професионалисти да се ориентират каква кариера биха искали да имат, свързана с креативните индустрии и да изберат подходящо за продължаване на образованието си.

 Организация и управление на училищните процеси

Ръководният екип на Средно училище „Христо Ботев“  работи интензивно в няколко основни направления – повишаване на дигиталната и медийна грамотност на педагогическия колектив, прилагане на Office 365  в управлението и администрирането на всички процеси в институцията, изпълнение на иновативен план за промяна на нагласите на общност към образованието. Симбиотичната връзка между тези три основни направления води до количествена и качествена промяна в целенасоченото дигитално развитие на педагогическите специалисти, прилагането на богат съвременен методически инструментариум в изпълнение на учебната програма и използването на дигитални технологии. Разгръщането на редица иновативни дейности и практики, с които се цели родителите да бъдат информирани повече за учебните планове и програми, за възможностите да подпомагат децата си у дома и активно да подкрепят тяхното развитие и успеваемост в училище, вече носят успехите на развиващото се партньорство с училището. Екипът, който прилага стратегии за иновативна промяна, усъвършенстване и актуализиране на управлението на училището, се състои от директор, заместник-директор по учебната дейност, който разработва и координира практиките в иновативното училище, проектите и стратегическото развитие  на училището, заместник-директор по учебната дейност, заместник-директор по административно-стопанската дейност. Директорът е създал структура за управление и развитие, която успешно ще прилага STEM в училището. Има подготвен лидерски екип от координатор и учители които и в момента работят с иновативни педагогически похвати. Това са шест начални учители и седем прогимназиални учители, които вече са оформили лидерското ядро, което ще бъде в основата за споделяне на добри практики в STEM центъра и в споделянето и разпространението им. Екипната работа в училището вече се подобрява чрез проведените над 5  вътрешноучилищни квалификации, практикуми, съвещания и открити уроци през последните две години. Чрез проекта ЦВП „ Наследство” БГ се изгражда значима връзка с академичната общност за обмен и прилагане на добри практики и иновативни методически инструменти и подходи.